25.11.10

Non Fiction (2)

Hai.

kalau sudi, jawabkan.

sebab aku, sebab dia, atau sebab masa?

sebab apa?
sebab aku, sebab dia, atau sebab masa? sebenarnya.

No comments: